Medical Center Chief II

Jesus Martin S. Sanciangco III, MD, FPPS

Patient’s Rights

Mga Karapatan ng isang Pasyente na

Right to god quality health care and humane treatment

"Mabigyan na dekalidad na pangangalaga sa kanyang kalusugan at magkaroon ng makataong pagkalinga"

Right to dignity

 "Igalang at pahalagahan ang kanyang pagkatao at dangal"

Right to be informed of his right and obligations as a patient

"Ipaunawa ang kanyang mga karapatan at mga tungkulin bilang pasyent"

Right to informed consent

 "Mabigyan ng kalayaang unawain ang mga bagay-bagay bago gumawa ng pagsang-ayon"

Right to refuse diagnostic and medical treatment

 "Tumanggi sa anumang pamaraang pangagamot sa kanya ukol sa maayos ng paglalapat ng lunas sa kanyang karamdaman"

Right to refuse participation in medical research

 "Tumangging isama sa anumang gawaing pampananaliksik ng pagamutan"

Right to religious belief assistance

"Igalang ang kanyang mga paninindigan at mga pananaw sa relihiyon"

Right to privacy and confidentiality

"Ang mga bagay na may kaugnayan sa kanyang karamdaman ay manatiling pribado at lihim tanging sa manggagamot at mga nag-aruga sa kanya"

Right to disclosure of and access to information

"Malaman ang lahat ng tungkol sa kanyang kalagayan"

Right to correspondence and to receive visitors

"Makihalubilo at tumanggap ng dalaw at sa ibang pang nais makipag-ugnayan sa kanya"

Back to Top